Již jsem registrovaný/á

Doručovací adresa:
Dodací adresa je stejná jako fakturační
Přidat / Upravit adresu
Název Kód zboží Cena Množství DPH Sleva Celkem
Celková cena
   
Zvolený způsob dopravy

Prosím vyberte způsob dopravy

Je nám líto, ale žádný způsob dopravy neodpovídá typu vaší objednávky.


Celkem:
0 Kč
0 Kč
Poznámky a zvláštní požadavky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Kovomat Hradec Králové, s.r.o. E-shop www.racechip.cz

se sídlem Bieblova 38, 5003 Hradec Králové

 

identifikační číslo: 25277154

C 12307 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.racechip.cz

 

1.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Kovomat Hradec Králové,

s.r.o.,se sídlem Bieblova 38/2, 50003 Hradec Králové, identifikační číslo: 25277154, (dále jen „prodávající“) upravují

v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní

smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového

obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové

adrese www.kovomathk.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen

„webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je

právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého

samostatného výkonu povolání.

 

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní

smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky

jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a

povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2.       UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského

rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace

přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny

údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené

kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat

mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok

nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou

údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového

vybavení třetích osob.

 

3.       UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není

povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za

navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou

uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy

jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít

kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace

o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy

je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář

obsahuje zejména informace o:

 

3.4.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku

webového rozhraní obchodu),

 

3.4.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

 

3.4.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které

do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání

dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „koupit“. Údaje uvedené v

objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení

kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v

objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny,

předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či

telefonicky).

 

 

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím

zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé

kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na

internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní

sazby.

 

4.       CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1.      Informace o přijímaných způsobech platby a možných způsobech dopravy jsou uvedeny v kolonce „Ceny a

možnosti dopravy“. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

 

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním

zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení

čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

4.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě

bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního

symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání

příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení

objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119

odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Zálohová platba bude požadována také v případě zboží, které je firmou

Kovomat Hradec Králové, s.r.o. vyráběno na zakázku - vázací lana, vázací řetězy, lana do navijáků,lana s koncovkami,

atd.

 

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví

prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je

plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle

jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 

4.9.   EET informační oznámení

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat

přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

 

EET informační oznámení podle 112/2016 Sb. Zákona o evidenci tržeb, části třetí, § 25

 

5.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní

smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce

zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní

smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné

vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich

původní obal.

 

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy

odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit,

a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo

dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být

prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit

vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy

může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty

prodávajícího obchod@racechip.cz.

 

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží

musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od

kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže

být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

5.4.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od

kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající

od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či

jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od

kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí

nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na

vrácení kupní ceny.

 

5.6.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní

smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží

kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na

účet určený kupujícím.

 

5.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím

uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva

ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6.       PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko

a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující

povinen převzít zboží při dodání.

 

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo

uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady

spojené s jiným způsobem doručení.

 

 

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv

závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do

zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li

prodávajícím vydány.

 

7.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními

předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v

době, kdy kupující zboží převzal:

 

7.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající

nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy

jimi prováděné,

 

7.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu

obvykle používá,

 

7.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo

provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 

7.2.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 

7.2.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro

kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu

odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy

zboží.

 

7.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je

oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 

7.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace

možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

 

7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád

prodávajícího.

 

8.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1

písm. e) občanského zákoníku.

 

8.3.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

8.4.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v

rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro

ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním

zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

8.5.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9.       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

9.1.     Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze

dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních

předpisů a v souladu s Podmínkami ochrany osobních údajů, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající

nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně

předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se

zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli

odvolat.   

 

10.    DORUČOVÁNÍ

 

10.1.  Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

11.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se

řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto

neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností

nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4.  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Kovomat Hradec Králové, s.r.o.(e-shop www.racechip.cz, Bieblova 38/2, 50003 Hradec Králové, adresa elektronické pošty: obchod@racechip.cz, telefon: +420 602 405 789.

 

V Hradci Králové dne 21.1.2019